ORISSAARE SPORDIHOONE ÜLDINE KODUKORD

1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja esitab administraatorile:
1.1. spordiklubi klubikaardi;
1.2. spordikooli õpilaspileti;
1.3.  informatsiooni ruumi kasutamise aluse kohta;
1.4.  ostab administraatorilt ühekordse pääsme.

2. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.1. rõivistu kapi võtme.

3. Kasutaja kohustub:
3.1.  viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
3.2.  kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest;
3.3.  tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu võtme;
3.4.  võtme kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
3.5.  hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda;
3.6.  riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume.

4. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.

5. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordiklubi ei vastuta.

6. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud.

 

KERGEJÕUSTIKUALA KODUKORD

1. Kergejõustikuala kasutamise üldnõuded

1.1.  Kergejõustikuala kasutaja peab täitma  spordihoone administraatori ja halli  töötaja korraldusi ja koheselt  reageerima nende märkustele;
1.2. Kergejõustikuala sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatakse ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamisel ja kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;
1.3. Kergejõustikuala tartaankattega alal viibides peab kasutajal olema puhtad sportlikud vahetusjalanõud;
1.4. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel tema treeningrühmas  osalejatel on sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.5. Toidu (sh närimiskumm) ja gaseeritud või kleepuvate jookidega sisenemine kergejõustikualale  on keelatud;
1.6. Kergejõustikualal on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade;kui seal toimuvad treeningud
1.7. Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni  6mm;
1.8. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevusega ei segataks kergejõustikuhallis toimuvaid teiste sportlaste ja treeningrühmade treeninguid;
1.9. Võistluste ajal treeninguid ei toimu. Erandjuhtudel lepitakse treeningute läbiviimine võistluste ajal kokku võistluse korraldajaga;
1.10. Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida treening – õppetöö ja võistluste ajal ainult selleks ettenähtud kohtadel

2. Kergejõustikuala treeningpaikade kasutamine
2.1. Kergejõustikuala kaugushüppekasti on lubatud kasutada vaid vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel;
2.2. Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik; 
2.3. Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata.;
2.4. Kõrgus- ja teivashüppemattidele ja kaugushüppe kastile tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata;
2.5. Teivashüppe teivastel kasutatakse kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, või selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga;
2.6. Teivashüppe treeningute sooritamisel on kohustuslik kasutada äratõuke alal matti;
2.7.  Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal;

3. Kergejõustikuala inventari kasutamine
3.1. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud;
3.2. Peale õppe – treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada;
3.3. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordihoone töötajale, hüvitamine lepitakse kokku spordihoonega;

3.4. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
3.4.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
3.4.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata; 
3.4.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
3.4.4. süüdlase mitteleidmisel eemaldatakse kogu treeningrühm treeningtööst kergejõustikuhallis;
3.4.5. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordihoone juhtkonnaga 

4. Kõigi esilekerkinud küsimustega palume pöörduda halli töötaja poole.

 

 PALLIMÄNGU VÄLJAKU

1. Pallimängusaalide kasutaja kohustub:
1.1. Pallimängude saale tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega saali sisenemine on keelatud;
1.4. Pallisaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.5. Pallisaali kasutaja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest;
1.6. Treeningu lõppedes tuleb treeningpaik puhastada tekitatud prahist ning kasutatud inventarist;
1.7. Võistluste ajal treeninguid ei toimu;
1.8. Pallisaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või pallisaali kasutaja;
1.9. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

2. Pallimängusaalide inventari kasutamine:
2.1. Pallimängusaalide  kasutaja peab täitma  spordihoone administraatori ja teiste spordiklubi töötajate korraldusi ja koheselt  reageerima nende märkustele;
2.2. Kasutaja vastutab selle eest, et asetab treeningul  kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.3. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab treener;
2.4. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordihoone töötajat, hüvitamine lepitakse kokku spordihoonega;
2.5. Tahtlikult lõhutud inventari korral: 
   2.5.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
   2.5.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata; 
   2.5.3. kuukaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
   2.5.4. süüdlase mitteleidmisel eemaldatakse kogu treeningrühm treeningust;
   2.5.5. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordihoone juhtkonnaga.

 

 

AEROOBIKASAALI KODUKORD

 1. Aeroobikasaali kasutaja kohustub:
1.1. Aeroobikasaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;
1.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega aeroobikasaali sisenemine on keelatud;
1.4. Aeroobikasaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
1.6. Treeningul osaleja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest

2. Aeroobikasaali inventari kasutamine
2.1. Inventari välja viimine aeroobikasaalist on keelatud;
2.2. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener;
2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama aeroobikasaali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele juhataja poolt;
2.4. Kasutaja vastutab selle eest, et asetab korralikult tunnis kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.5. Aeroobikasaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama matid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.6. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe administraatorit, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.
2.7. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
  2.7.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
  2.7.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
  2.7.3. kuukaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
  2.7.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordihoone juhkonnaga.

 

 JÕUSAALI KODUKORD

1. Jõusaali kasutamise üldnõuded
1.1. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid;
1.2. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali  keelatud;
1.3. Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;
1.6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.7. Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või jõusaali kasutaja;
1.8. Alla 14-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja järelvalveta.

2. Jõusaali inventari kasutamine
2.1. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.2. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
2.3. Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust;
2.4. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
2.5. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel spordihoone juhtajaga;  
2.6. Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.7. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe spordihoone administraatorit, hüvitamine lepitakse kokku spordihoone juhtkonnaga;
2.8. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
  2.7.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
  2.7.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
  2.7.3. kuukaart või pääse kaotab kohe kehtivuse;
  2.7.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordihoone juhtkonnaga

 

LAUATENNISE KODUKORD

1. Lauatennise kasutaja kohustub
1.1. Lauatenniseala tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.2. Kasutaja on kohustatud kandma jalas sportlikke puhtaid vahetusjalanõusid;
1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega alale sisenemine keelatud;
1.4. Lauatennisealale on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

2. Lauatennisesaali inventari kasutamine
2.1. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja;
2.2. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama lauatennise laudu vaheldumisi teiste treenijatega;
2.4. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe administraatorit või Spordiklubi töötajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.
2.5. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
  2.5.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
  2.5.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata; 
  2.5.3. kuukaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
  2.6.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordispordihoone juhtkonnaga.