Valikkursus Orissaare gümnaasiumis „LIIKUMIS- JA SPORDIÕPETUS“

I Aine õppe-eesmärgid  

 Anda spordiga tegelevatele ning spordiharrastusest huvituvatele õpilastele tutvustav ülevaade  erinevate kehaliste võimete arendamisest ja tähtsamatest spordiga seonduvatest  valdkondadest.

 II Õppesisu-õppekava läbivate teemade käsitlemine. 

 1.Sisejuhatus ainesse. Mis on sport? 

 2. Spordi organiseerimine.  a) spordiürituste korraldamine, eelarve koostamine.  b) Võistlusjuhendi koostamine  c) sponsortaotluste vormistamine  

 3. Spordi õigus. Spordi regulatsioon. 

 4. Lihashooldus.  a) lihase ehitus 23 b) lihashoolduse võimalused (praktika)  c) vigastused, nende ennetamine ning taastumine (praktika)  d) Painduvus, venitus, lõdvestus (teooria ja praktika)  

5. Lihastasakaal ja rüht.  

6. Spordiajalugu.  a) Sport vanades ühiskondades. Vana-Kreeka ja Vana-Rooma.  b) antiikolümpiamängud.  

7. Olümpialiikumine.  a) Pierre de Coubertin ja tema olümpiaidee. b) Olümpialiikumine tänapäeval. c) Olümpiaakadeemia. Olümpia ideed ja rahvusvaheline koostöö.

8.Tervislik eluviis.  a) Tervis ja eluviis. Sauna tervistav mõju  b) kehaline aktiivsus ja vaimne tervis  c) tervise testid, pulsi mõõtmine. 

9.Sportlik treening a) treeningu monitooring.Treeningu koormus, maht ja intensiivsus.  b) treeningpäevik. Treeningu analüüs,eneseanalüüs. 

10.Tervisekontroll ja arstlik kontroll spordis. Esmaabi. 

11.Treening ja võistlemine erinevates tingimustes. 

12.Sportliku treeningu põhimõtted ja meetodid. a) Kehaliste võimete arendamine.  b) Kehaliste võimete liigid.  c) Testimised spordis.  d) Töövõime määramine, aeroobne ja anaeroobne töövõime. 

13.Jõutreeningu põhimõtted ja vahendid.  

14.Jooksu-hüppetreeningu põhitõed ja vahendid. 

15.Vastupidavustreeningu põhitõed ja vahendid.  

16.Toitumise tähtsamad põhitõed nii tervisliku eluviisi kui ka erinevate spordialade  vaatevinklist.  

17. Spordipsühholoogia.  

18. Vaba aja sisustamine.  

19. Doping spordis. 

III Õpitulemused e. pädevused 

Õpilased läbivad kõik õppekavas olevad teoreetilised kui praktilised tunnid, mis kokku  annavad ühe kursuse arvestuse. 

Arvestuse nõuded: 

3. Teooria: b) Tundidest vähemalt 90% osavõtt. Iga tunnist puudumise eest tuleb õpilasel  kirjutada referaat vastava tunni teemal. 

4. Praktika: d) Grupitöö. Ühe kooli spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. e) Lihashoolduse praktika sooritamine kaasõpilasel. f) Tervise testide sooritamine Kursuse läbinutel on paremad teadmised spordi olemusest, ajaloost, rollist tänapäeval.  Õpilased on paremini kursis sportliku treeningu põhitõdedega. Teavad enam lihashoolduse ja  taastumise alustest. Kindlasti oskavad paremini järgida tervisliku elustiili põhimõtteid.24 

IV Tundide maht. Tunde on kokku 35.Iga teema tundide arv on märgitud õppesisus teemapunkti järel. 

V Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid. Kõiki teemasid õpetavad erinevate alade spetsialistid, kes kasutavad enda poolt Orissaare  Gümnaasiumi jaoks kohandatud parimaid teadmisi ja materjale. 


Õpetaja: Kaire Nurja